Kosten en vergoedingen

Kosten voor consultatie en voor sommige tandheelkundige behandelingen binnen een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde kunnen onder een aantal voorwaarden in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de basisverzekering. Dan wordt wel uw jaarlijkse eigen risico belast. Soms is er daarnaast sprake van een (wettelijke) eigen bijdrage.Gangbare voorbeelden voor vergoeding vanuit de basisverzekering

  • Een nieuw kunstgebit in de volledige tandeloze onder- en/of bovenkaak, waarbij de eigen tandarts of tandprotheticus geen kansen voor verbetering ziet. De eigen bijdrage zal doorgaans rond Eur. 250-450 bedragen;
  • Een klikgebit op implantaten in de volledig tandeloze onder en/of bovenkaak. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet uw kaak ernstig geslonken zijn en uw kunstgebit niet voor verbering vatbaar. De eigen bijdrage zal doorgaans rond Eur. 250-450 bedragen;
  • Tandheelkundige behandeling bij mondkanker of na een ernstig ongeluk, waarbij er aanzienlijke schade aan uw kaak is opgetreden;
  • Behandeling als er in aanleg veel tanden of kiezen ontbreken (oligodontie). Als grens wordt doorgaans 6 ontbrekende gebitselementen of meer aangehouden;
  • Behandeling bij aangeboren afwijkingen van het tandglazuur of tandbeen (amelogenesis imperfecta of dentinogenesis imperfecta);
  • Behandeling bij ernstige gebitsslijtage Voorwaarde is dat er minstens 8 gebitselementen in een kaak erg versleten zijn, tot ver in het tandbeen;
  • Behandeling bij een lip-kaak-gehemeltespleet.


Tandarts vraagt aan

De tandarts vraagt dan namens u bij uw zorgverzekeraar om toestemming. Die zal dat vervolgens toetsen aan de (interpretatie) van de wettelijke kaders. Zie hieronder: Regeling Bijzondere Tandheelkunde , Vademecum Mondzorg en Toetsingsrichtlijnen Zorgverzekeraars.


Geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Wat dan?

Valt uw behandeling buiten de vergoedingensfeer van de basisverzekering, dan is toch (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk, maar dan vanuit uw aanvullende tandartsverzekering. Als u die hebt afgesloten natuurlijk. Een en ander is sterk individueel afhankelijk en wordt o.a. bepaald door uw polisvoorwaarden. Sommige zorgverzekeraars bieden een ongevallenverzekering, met inbegrip van vergoeding voor mondzorg. Voorwaarden zijn doorgaans dat de schade niet voor het ongeval al aanwezig was en dat de behandeling binnen een jaar na het ongeval is afgerond. Neem voor vragen over vergoedingen contact op met uw zorgverzekeraar.

De kosten van de meest gangbare tandheelkundige behandelingen kunt u hieronder inzien bij Tarieven Mondzorg . Let op! Eventuele kosten voor een kaakchirurgische behandeling zijn hierbij niet inbegrepen!

De kosten van beoogde behandelingen worden altijd met u besproken en in principe vrijblijvend begroot, zeker als die kosten de Eur. 250 overstijgen.


Tenslotte

Kosten voor tandheelkundige behandeling zijn soms aanzienlijk. Zorg ervoor dat vooraf duidelijk is welk deel u uiteindelijk zelf moet betalen. U kunt een begroting van uw tandarts voorleggen aan uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u dan uitleggen wat uw eigen bijdrage is.